A4-19

Tên Ô, vựa: Vựa trái cây Tâm Linh

Chủ Ô, vựa: Lê Văn Đẹt

Số điện thoại: 0838 469 625

Chuyên kinh doanh: Trái cây các loại (Dừa, dưa gang....)

Nguồn gốc: Miền tây.


A4-19 Lê Văn Đẹt

Vựa trái cây


Đăng ký